<Prev Photo    12 of 44    Next Photo>   Photo Index Page
(S. Gershtein photo) Elephant's Child and Kolokolo Bird