<Prev Photo    21 of 44    Next Photo>   Photo Index Page
(S. Gershtein photo) Kolokolo Bird